Samarbeidsutvalg

Barnehagelovens § 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg gir følgende føringer:

 «For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.»

«Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.»

I Norlandia Paradiset barnehage består samarbeidsutvalget (SU) av 4 foreldre, to fra hver avdeling, og 4 ansatte.

Her er mer informasjon om samarbeidsutvalget i barnehagen:
http://www.fubhg.no/samarbeidsutvalg-su.192589.no.html

 

Kontaktinformasjon samarbeideidsutvalget 2018/2019

Kjellerstua

 Line Lai Mellemgård

linelai87@hotmail.no

 Kine Erikstad k_erikstad@hotmail.com 

 

Loftstua

NinaPedersen 

ninapedersen80@outlook.com

Kristoffer Seivaag kristoffer.seivaag@bodo.kommune.no